Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami pobytu

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU “U FOJTA”

Witamy Państwa serdecznie w naszym ośrodku i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

 1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji naszego ośrodka w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 2. Każdy gość hotelu ,korzysta z basenu na własną odpowiedzialność.
 3. Do korzystania z basenu letniego upoważnia tylko i wyłącznie podpisanie osobnego regulaminu w recepcji Ośrodka “U Fojta”
 4. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 następnego dnia.
 5. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 6. Pensjonat zobowiązany jest:
  – zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach,
  – bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie,
 7. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.
 8. W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00.
 9. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy.
 10. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 11. Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 12. Pensjonat może przyjąć gości ze zwierzętami po uprzednim uzgodnieniu tego z gospodarzami ośrodka
 13. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 15. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy grillu oraz na placu zabaw.
 16. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania z basenu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU LETNIEGO “U FOJTA”

 • Korzystanie z basenu dla gości Ośrodka „U Fojta” jest bezpłatne.
 • Każdy gość hotelu korzysta z basenu na własną odpowiedzialność ,po uprzednim podpisaniu regulaminu w recepcji Ośrodka U Fojta
 • Basen jest czynny od 9.00 do 20.00.
 • Dzieci do lat 18 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych- swoich opiekunów, którzy biorą całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz stosowanie się do powyższego regulaminu.
 • Zabrania się rezerwowania leżaków nad basenem ręcznikami lub innymi przedmiotami.
 • Zabrania się korzystania na basenie z ręczników używanych w łazienkach oraz koców i innych sprzętów znajdujących się na wyposażeniu pokoju hotelowego!
 • Zabrania się skakania do basenu pod jakimkolwiek pozorem!
 • Zabrania się biegania na terenie przyległym do basenu!
 • Zabrania się ochlapywania osób korzystających z terenu przyległego do basenu!
 • Korzystający z basenu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracownika nadzorującego basen.
 • Niestosowanie się naszego gościa lub dziecka będącego pod jego opieką do powyższego regulaminu spowoduje konieczność usunięcia go ( wraz z dzieckiem ) z terenu basenu.
 • Hotel nie przewiduje żadnych ulg, ani rekompensat z tytułu niekorzystania z basenu z przyczyn osobistych lub z powodu konieczności zastosowania punktu 9 niniejszego regulaminu.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym pensjonacie. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania z SPA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z STERFY SPA
“U FOJTA”

1.Sauny i grota solna dostępne są dla korzystających z usług hotelowych Ośrodka U Fojta

2.Sauny i grota solna dostępne wg. godzin otwarcia obowiązujących w danym dniu

3.W ramach Pływalni dostępne są:

1)sauna sucha z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 8 osób,

2) sauna parowa z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 5 osób

3) grota solna z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 8 osób.

4.Przed wejściem do sauny lub groty solnej oraz rozpoczęciem korzystania z sauny lub groty solnej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie oraz stosować się do nich w trakcie korzystania z saun i groty solnej.

5.W saunie każdorazowo muszą przebywać przynajmniej 2 osoby.

6.Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać duży ręcznik kąpielowy.

7.W saunie suchej oraz grocie solnej, należy siadać na ręczniku tak, aby żadna część ciała

nie miała styczności z elementami urządzeń do siedzenia

8.Przed wejściem do sauny należy ściągnąć obuwie basenowe.

9. Wejście do sauny lub groty solnej możliwe jest wyłącznie po dokładnym umyciu ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących.

10.Wejście do sauny lub groty solnej możliwe jest wyłącznie po dokładnym osuszeniu ciała.

11.Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

12.Korzystanie z sauny suchej należy zaczynać od ław niskich i przemieszczać się do ław wysokich, w zależności od stanu zdrowia i samopoczucia.

13.Po wyjściu z sauny zaleca się przynajmniej 20 minutowy odpoczynek.

14.Nie zaleca się intensywnego wysiłku oraz przebywania w jacuzzi bezpośrednio po wyjściu z sauny.

15.Wszelkie dostrzeżone usterki, nieprawidłowości lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur pracownikowi obsługi.

16.Wszelkie urazy, skaleczenia oraz dolegliwości należy bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur pracownikowi obsługi.

17.Osoby z dysfunkcjami układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego powinny korzystać z saun i groty solnej ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. Wchodząc do saun i groty solnej korzystający potwierdza, że jego stan zdrowie pozwala na taką formę rekreacji.

18.Obowiązuje zakaz:

1) wchodzenia do saun i groty solnej pojedynczo, chyba że w saunie lub grocie solnej przebywa już inna osoba,

2) wchodzenia do saun i groty solnej w obuwiu,

3) wchodzenia do saun osób, które nie ukończyły 18 roku życia,

4) wnoszenia i spożywania w saunach i grocie solnej napojów alkoholowych i środków odurzających,

5) wnoszenia do saun i groty solnej telefonów lub innych urządzeń elektronicznych,

6) przebywania w saunach i grocie solnej w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu środka odurzającego i w stanie pod wpływem środka odurzającego,

7) spożywania w saunach i grocie solnej artykułów żywnościowych,

8) palenia w saunach i grocie solnej tytoniu w jakiejkolwiek postaci, jak również używania papierosów elektronicznych

9) wnoszenia do saun i groty solnej opakowań szklanych, w tym środków myjących i kosmetyków w szklanych opakowaniach, puszek, ostrych narzędzi, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,

10) wchodzenia do saun i groty solnej w stroju kąpielowym i innym niewłaściwym stroju

11) wchodzenia do saun i groty solnej w biżuterii, okularach i szkłach kontaktowych,

12) korzystania z saun i groty solnej bez dokładnego umycia ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących,

13) korzystania z saun i groty solnej bez dokładnego osuszenia ciała,

14) wchodzenia do strefy basenowej po skorzystaniu z saun lub groty solnej bez dokładnego umycia ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących

15) wchodzenia do saun i groty solnej osób z przeciwskazaniami medycznymi do przebywania w saunach i grocie solnej, osób z otwartymi ranami lub skaleczeniami, plastrami opatrunkowymi lub bandażami oraz osób z chorobami, infekcjami lub kontuzjami, które mogą zagrażać innym korzystającym lub osobom trzecim,

16) korzystania z saun przez kobiety w okresie menstruacji i w okresie ciąży,

17) polewania kamieni innymi przyrządami niż przeznaczone do tego,

18) samodzielnego regulowania temperatury,

19) polewania kamieni własnymi olejkami,

20) wchodzenia na elementy konstrukcyjne oraz demolowania wyposażenia,

21) wciskania przycisku alarmowego gdy nie występuje realne zagrożenie,

22) zachowań w saunach i grocie solnej zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób korzystających z saun i groty solnej, w szczególności biegania, w tym biegania, krzyczenia, popychania, skakania, a także wszelkich zachowań gwałtownych lub agresywnych, w tym w szczególności wszczynania fałszywych alarmów.

19.W sprawach niniejszym Regulaminem nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie, w tym zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, mają w szczególności postanowienia Regulaminu Ogólnego OŚRODKA U FOJTA.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym pensjonacie. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.

BESKID ŚLĄSKI / MIASTO WISŁA / DZIELNICA JAWORNIK

Zapraszamy Serdecznie

U FOJTA – NOCLEGI / SPA / RESTAURACJA